Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen:

FAQ - Factoring | FAQ - Leasing 

 

FAQ Factoring

Wat is Factoring?

Factoring is een flexibele financieringsvorm op uw openstaande facturen. Het is tevens de manier om uw incassozorgen uit te besteden. U draagt een deel, of uw gehele debiteurenbestand over aan de factormaatschappij. De factormaatschappij verzorgt zowel de debiteurenadministratie, het onderzoek naar de kredietwaardigheid van uw afnemers almede de voorfinanciering van uw openstaande facturen. Tevens neemt de factormaatschappij het debiteurenrisico voor haar rekening. Factoring wordt in de volksmond ook wel flexibele debiteurenfinanciering genoemd.

Voor welke bedrijven is Factoring?

Factoring is geschikt voor:

  • Bedrijven waar debiteuren en voorraden de belangrijkste asset zijn
  • Organisaties met een aanzienlijk percentage export
  • Bedrijven die zeer snel groeien
  • Bedrijven die door snelle betaling aanzienlijke inkoopkorting kunnen behalen
  • Organisaties met voorraden ‘gereed product’
  • Bedrijven die pieken en dalen hebben in de in- of verkoop
  • Bedrijven die in een turnaround-fase zitten, bij overnames of bij MBO/MBI.

Primaire doelgroepen voor factoring zijn: Industrie, transport, logistiek, dienstverleners, import/export en groothandel.

Welke invloed heeft factoring op de balans?

Doordat uw debiteuren van de balans verdwijnen, wordt uw balanstotaal lager. Zowel de vorderingen (aan activazijde) als de schuld (aan de passivazijde) nemen af. Het eigen vermogen neemt toe, de kredietwaardigheid verbetert. Factoring biedt door balansverkorting de mogelijkheid om de financiële ratio’s inzake solvabiliteit en liquiditeit te verbeteren.   

Is het gebruik van factoring een indicatie van economisch zwakkere bedrijven?

Integendeel: Factoring is een soort keurmerk. Bedrijven die hun vorderingen aan een factormaatschappij overdragen , hebben een goede credit rating. 
Wat verandert er voor de klanten, wanneer een bedrijf overgaat tot factoring? 
In principe verandert er niets. Uw klanten worden enkel op de hoogte gesteld van de nieuwe bankrekening , waarop ze de openstaande factuurbedragen kunnen overmaken.

Hoe duur is factoring?

abcfinance is transparant voor wat betreft de provisie. Wij berekenen rente over het uitstaande geld en provisie over onze werkzaamheden. Bij ons geen verborgen kosten zoals kwartaalprovisie en andere bancair gebruikelijke kosten.
 

Is factoring voordeliger dan een lening bij de bank?

Het bijzondere van factoring is de snelle beschikbaarheid van liquiditeit waardoor je de mogelijkheid hebt om met de leveranciers te onderhandelen over kortingen en provisies. De inkoop besparingen door factoring zullen de kosten van factoring grotendeels compenseren. Doordat u uw  debiteurenbeheer uitbesteedt aan de factormaatschappij zal de gemiddelde betalingstermijn van uw debiteuren verbeteren. Indien u alle voordelen van factoring goed benut zullen de kostenbesparingen ervoor zorgen dat u voordeliger uit bent dan een standaard bankkrediet.

Is er een minimum tarief voor factoring?

abcfinance maakt factoring bereikbaar voor bedrijven met een omzet vanaf
€ 500.000  en een debiteurensaldo vanaf € 200.000 met een positief operationeel bedrijfsresultaat.

Hoe lang duurt het voordat ik kan beginnen met factoring?

Bij abcfinance werken wij met korte lijnen, hierdoor hebben wij geen lange procedures,  zoals bij banken maar kunnen wij snel schakelen. Indien alle door ons gewenste informatie door u is  aangeleverd, kunnen wij binnen 10 werkdagen uw aanvraag in de kredietcommissie beoordelen. Na ondertekening van het factoring contract kan de factormaatschappij binnen 1 week de voor u beschikbare kredietruimte op uw bankrekening over maken.

Hoe snel krijg ik mijn geld?

Binnen 24 uur maken wij tot 90% van de factuurwaarde aan u over.

Hoe vaak kan ik mijn facturen indienen?

U kunt zelf beslissen hoe vaak u uw openstaande vorderingen indient bij abcfinance. Worden onze betalingsvoorwaarden gehanteerd of die van abcfinance? 
De  betalingsvoorwaarden die abcfinance hanteert zijn de betalingsvoorwaarden die u heeft overhandigd aan uw  klanten (debiteuren). 

Hoe werkt het debiteurenbeheer?

abcfinance voert  een professioneel debiteurenbeheer rekening houdend met de zorgvuldig opgebouwde relatie tussen de leverancier en de debiteur. Aanmaningen zullen zowel telefonisch als schriftelijk worden uitgevoerd.  abcfinance voert het debiteurenbeheer op commercieel verantwoorde wijze totdat de klant opdracht geeft om de betreffende debiteur harder aan te pakken.

Wie verstuurt de facturen in de toekomst?

Wanneer u gebruik maakt van factoring zal uw bedrijf zelf de facturen blijven versturen naar de klant. U verzendt de facturen vervolgens (elektronisch) aan abcfinance. Uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de factuur zullen wij rekening houdend met het contractueel  overeengekomen financieringspercentage uw facturen uitbetalen.

Wanneer start de aanmaningsprocedure? 

Het debiteurenbeheer wordt in overleg met U vastgesteld. In de regel zullen wij op de eerste vervaldag van de factuur starten met het aanmanen van de debiteuren.  
 

Wat als de vorderingen zijn verpand aan de bank?

In dat geval zal uw bankier de debiteuren schriftelijk moeten vrijgeven. Indien e.e.a. van toepassing is kunnen wij dit voor u regelen. Alleen als de debiteuren vrij zijn van verpanding kunnen wij overgaan tot koop van de facturen.

Ik heb reeds een kredietverzekeringspolis wat betekent dit voor factoring?   

Het is mogelijk om uw bestaande kredietverzekeringspolis te verpanden aan de factormaatschappij.  Wij sluiten met uw kredietverzekeraar een overeenkomst, waardoor de uitkeringen van de kredietverzekeraar in de toekomst zullen worden toegekend aan de factormaatschappij. abcfinance draagt voor 100% het risico van non-betaling inzake door abcfinance gekochte vorderingen. 

Hoe houd ik het overzicht van openstaande facturen van debiteuren?

U krijgt persoonlijke toegang tot onze online portal, waar u  alle relevante en up- to date gegevens met betrekking tot uw debiteurenportefeuille terug vindt. U krijgt inzage in de door abcfinancegekochte vorderingen, openstaande posten, betalingen en alle aanmaningen. 

Heb ik een persoonlijk aanspreekpunt bij abcfinance?

Vanaf de start van de overeenkomst heeft u een vaste contactpersoon bij abcfinance. Wij hechten veel waarde aan een goed en persoonlijk contact. Uw vaste contactpersoon is het aanspreekpunt voor advies en praktische ondersteuning. 

FAQ Leasing

Wie kan er bij abcfinance terecht voor het financieren van een bedrijfsmiddel?

abcfinance biedt oplossingsgerichte financieringsproducten voor het MKB. We richten ons hierbij op bedrijven in alle sectoren die tenminste 2 jaar bestaan.

Welke bedrijfsmiddelen kan ik leasen bij abcfinance?

abcfinance financiert in principe alle bedrijfsmiddelen voor zakelijk gebruik. Bij de keuze van uw bedrijfsmiddel bent u niet gebonden aan een bepaald merk, want met abcfinance least u merkonafhankelijk. 

Kan een gebruikt bedrijfsmiddel ookworden geleased?

Met leasing, kunt u nieuwe- en gebruikte bedrijfsmiddelen financieren. Voor tweedehands objecten, is de restant looptijd afhankelijk van de leeftijd van het object. 

Word ik eigenaar van het geleasede object of bedrijfsmiddel?

Afhankelijk van de gekozen leasevorm (Financial Lease of Operational Lease) wordt u bij aanschaf economisch en/of juridisch eigenaar. Zie voor nadere uitleg het verschil tussen Financial Lease en Operational Lease.

Wat is het verschil tussen Operational Lease en Financial Lease?

Een Financial Lease is een lening met het aangeschafte bedrijfsmiddel als zekerheid c.q. ‘onderpand’. Het aanschafbedrag van het te leasen object wordt door de kredietgever namens u aan de leverancier betaald. Bij het aangaan van de leaseovereenkomst wordt u economisch eigenaar van het bedrijfsmiddel en activeert u het bedrijfsmiddel op uw balans. Na betaling van de laatste leasetermijn bent u ook juridisch eigenaar. De maandtermijnen bestaan uit aflossing en rente.

Bij een Operational Lease spreken we eigenlijk over een huurovereenkomst. abcfinance koopt het door uw onderneming gewenste bedrijfsmiddel van de leverancier en wordt dan zowel juridisch als economisch eigenaar. U huurt het bedrijfsmiddel bij abcfinance. Hierdoor is er voor uw onderneming sprake van ‘off-Balance’ financiering, wat voordelig kan zijn voor uw bedrijfseconomische ratio’s. Na afloop van de leaseovereenkomst kunt u het bedrijfsmiddel doorhuren, overnemen of inleveren. Uw maandelijkse leasebedrag bestaat uit afschrijvingskosten, financieringskosten, administratie- en managementkosten. 

Wat is het minimum bedrag dat ik kan leasen bij abcfinance?

Bij abcfinance is leasen al mogelijk vanaf een netto aankoopprijs van € 10.000. Dat wil zeggen, bij ons kunt u ook financieren bij kleine(re) investeringen.

Leasen en de afdracht van BTW, hoe werkt dit?

Er zijn verschillende BTW situaties mogelijk bij een financial lease overeenkomst. 
Bij abcfinance hanteren wij de twee- of driepartijen-overeenkomst waarbij de  leverancier abcfinance factureert vermeerderd met de BTW. abcfinance betaalt indien het een 100% financiering betreft de leverancier de volledige factuur inclusief BTW en wordt daarmee juridisch eigenaar van het object.
Vervolgens ontvangt de klant van abcfinance een maandelijkse factuur met BTW. De betaalde BTW is weer te verrekenen met de aangifte omzetbelasting.

Hoe vraag ik een lease aan?

U kunt gebruik maken van de aanvraagformulieren op deze website.

Wanneer ontvang ik mijn geld als leverancier of dealer voor de via leasing gefinancierde objecten?

abcfinance betaalt uw factuur zodra alle getekende documentatie in ons bezit is en levering van het object heeft plaats gevonden.  

Wanneer zijn de leasebetalingen verschuldigd?

De leasebetalingen worden maandelijks vooraf bij u of uw klant geïncasseerd (sepa). Incasseren vindt plaats op een vaste vervaldatum afhankelijk van de afleveringsdatum van het object.

Zijn er naast mijn leasetermijnen nog aanvullende kosten? 

Alle objecten die via abcfinance gefinancierd worden is een verzekering verplicht. Als u niet beschikt over een verzekering zal abcfinance uw objecten verzekeren. De premie wordt ten laste van de lessee gebracht (u of uw klant). Het maandelijks verzekeringsbedrag is afhankelijk van de aankoopprijs van het geleasede object. 
Tevens worden voor alle leasecontracten administratiekosten in rekening gebracht. 

Is verlenging van de leaseovereenkomst mogelijk?

Onder bepaalde voorwaarden, is een contractverlenging mogelijk. 

Is het mogelijk om de leaseovereenkomst te beëindigen tijdens de looptijd?

In principe is het niet mogelijk om tussentijds de leaseovereenkomst te beëindigen. Indien er zich omstandigheden voordoen die een voortijdige beëindiging noodzakelijk maken heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst af te kopen.