Compliance

Integriteit  vormt het grondbeginsel van onze bedrijfsactiviteiten. Gedrag dat voldoet aan wet- en regelgeving vormt de basis voor het vertrouwen dat klanten, de maatschappij en werknemers hebben in abcfinance B.V. . Vertrouwen is de  belangrijkste kenwaarde  voor de continuïteit en  concurrentiekracht van ons bedrijf.

Gedragscode

Als financiële dienstverlener is abcfinance B.V. onderworpen aan een diversiteit aan wettelijke  vereisten. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat we onze verantwoordelijkheid nemen, de bestaande wet- en regelgeving respecteren en dat we ons handelen afstemmen op onze kernwaarden.

De gedragscode  vormt de basis van ons handelen. Het verduidelijkt de kernwaarden van  abcfinance B.V. en die van de Werhahn Groep en geeft ons richting hoe we ons gedragen in de samenwerking met onze collega's, tegenover klanten en derden.

Door ons handelen behouden we de goede reputatie van abcfinance B.V.  en haar medewerkers en stellen we het vertrouwen van aandeelhouders, zakenpartners en andere instanties veilig.

Beleidsverklaring over mensenrechten en zorgvuldigheid op milieugebied

De Werhahn Group, waartoe abcfinance BV behoort, organiseert haar bedrijfsactiviteiten zodanig dat deze in harmonie zijn met mens en milieu.

Als middelgroot, internationaal opererend familiebedrijf met meer dan 180 jaar traditie zijn we ons altijd al bewust geweest van onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de mensenrechten en het milieu. Deze zijn nu expliciet vastgelegd in de beleidsverklaring van Wilh. Werhahn KG over mensenrechten en due diligence milieuverplichtingen.

Klokkenluidersregeling

abcfinance B.V. behoort tot de Werhahn Groep, een wereldwijd opererend familiebedrijf met een rijke traditie. Een essentiële pijler van onze gemeenschappelijke kernwaarden is dat onze economische activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met alle wet- en regelgeving  . Het naleven van deze regels is een belangrijke voorwaarde voor onze samenwerking binnen abcfinance B.V. , de  omgang met onze zakenpartners en voor onze reputatie in de markt.

Om mogelijke overtredingen, misstanden en/ of onrechtmatigheden te kunnen ophelderen, om daarmee herhaling te voorkomen heeft abcfinance B.V. de mogelijkheid gecreëerd om zaken te melden. Werknemers maar ook derden worden aangemoedigd om eventuele  overtredingen te melden. 

Naast de mogelijkheid om vertrouwelijk contact op te nemen met de (lokale) Compliance Officer, wordt een extra meldingsmogelijkheid geboden, namelijk via de Compliance Helpline. Vertrouwelijkheid staat  in alle gevallen hoog in het vaandel. Indien gewenst kan er ook  anoniem een melding worden ingediend. 

Er kan melding gemaakt worden in geval van schending van wettelijke bepalingen en/ of interne bedrijfsrichtlijnen , bijvoorbeeld op het gebied van:

 • Corruptie / Omkoping
 • Antitrustwetgeving
 • Niet integer gedrag/ fraude / diefstal
 • Overtreding inzake gegevensbescherming (AVG) en IT-beveiliging (Datasecurity)
 • Discriminatie / intimidatie / pesten
 • Overtreding van boekhoud- of anti-witwasregels
 • Belangenverstrengeling
 • Mensenrechten en milieurisico's en -verplichtingen (inclusief die van leveranciers)
 • Productveiligheid en nalevingsvereisten

Let op: De genoemde communicatiekanalen zijn geen kanalen voor algemene klachten van klanten

De meldingskanalen mogen niet worden misbruikt om opzettelijk onjuiste of lasterlijke informatie te verstrekken.  abcfinance B.V. tolereert op geen enkele wijze  meldingen die bedoeld zijn om andere personen te schaden of tegen beter weten in te belasten.

abcfinace B.V. waardeert  jouw bijdrage aan een goede bedrijfsvoering!

Je kunt informatie indienen via de volgende meldingskanalen:

1.Compliance Officer

Per e-mail aan de Compliance Officer: compliance(at)abcfinance.nl 

2.Compliance-hulplijn

Via het beveiligde en gecodeerde Compliance Helpline-portaal: Compliance-Helpline 

3.Ombudsdienst

 • Frau Prof. Dr. Eva Kohler
 • Ruhrtal 5, 58456 Witten, Duitsland
 • Per E-Mail: kohler@helpline-werhahn.de
 • Telefonisch: +800 17 17 17 17 (gratis en internationaal bereikbaar)
 • Per post